Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) geleverde producten en diensten.

Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV), gevestigd te Veilingweg 69, 3981 PB Bunnik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam; Geslacht; Bedrijfsnaam; Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode); Telefoonnummer (mobiel of vast); E-mailadres; Bankgegevens

Verwerkt Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt [naam bedrijf] zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@drukwerkconsultancy.nl

Beveiliging

Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) gebruik maakt van de diensten van derden, zal [Naam bedrijf] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Drukwerkconsultancy (Boereboom Grafische Bedrijven BV) u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@drukwerkconsultancy.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@drukwerkconsultancy.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018

 

 

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten uitsluitend bij Drukwerkconsultancy. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming informatie vanaf de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik of anderszins toegestaan onder dwingend recht.